ПРОЕКТИРАНЕ

Екипът на фирмата е съставен от високо квалифицирани специалисти, притежаващи съответния ценз, професионален опит и компетентност свързани с осъществяване  предмета на дейност на фирмата.
„Бест Технолоджи” EООД е преминала проверка по индустриална сигурност, както фирмата като юридическо лице, така и персонала и управителите й  имат Удостоверение за сигурност за достъп до класифицирана информация до ниво   „Секретно”.
Разполагаме с отличен проектантски екип, като водещият Проектант притежава Удостоверение за пълна проектантска правоспособност част „ЕЛЕКТРИЧЕСКА”. Проектантският екип има изготвени до този момент над 250 проекта, които са съгласувани и заверени от компетентните органи.

ОБРАТНО