“Бест Технолоджи” ООД

Кои сме ние?

Кои сме ние?

Дружество „БЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД е основано през 2002г. в град София, Р. България, с предмет на дейност:  Проектиране, доставка, монтаж, абонаментна поддръжка и 24 часова реакция при възникнал технически проблем, на Технически Системи за Сигурност (ТСС), слаботокови системи, съоръжения и комуникации, а именно:

ЛИЦЕНЗИ, СЕРТИФИКАТИ и РАЗРЕШИТЕЛНИ

Сертификати по ISO

  1. Съгласно Европейските норми и стандарти, „БЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ” ООД е защитила и притежава следните Сертификати по ISO:
  • ISO 9001:2015 – Система за управление на качеството;
  • ISO 27001:2017 – Система за управление на информационната сигурност;
  • ISO 45001:2018 – Система за управление на здравето и безопасността при работа.

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

2. „БЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД е преминала проверка по „Индустриална сигурност“ от контролния държавен орган – Държавна агенция „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ (ДАНС). Фирмата, както и служителите и притежават РДКИ за достъп до Национална класифицирана информация с ниво – „СЕКРЕТНО“, а също така и Сертификати за достъп до Класифицирана информация на NATO с ниво NATO SECRET“.

3. „БЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД е тясно специализирана в Проектиране, Доставка и Монтаж на технически системи за сигурност, за обекти първа категория, включително банкови офиси. Имаме проектирани и съгласувани с компетентните органи на ГД „НП“ над 400 банкови офиса на пет водещи банки на територията на Р България. Фирмата разполага с отличен проектантски екип. Водещият Проектант, притежава – Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по част „ЕЛЕКТРИЧЕСКА“. Проектираме и изграждаме основно ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ, а също така и всички слаботокови инсталации, под част, на част „ЕЛЕКТРИЧЕСКА“.

4. „БЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД Притежава НАЦИОНАЛЕН ЛИЦЕНЗ, с право да осъществяваме следните дейности съгласно Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г, за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите: „Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, Пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове“ – на територията на Република България.

5. Дружеството разполага с регионални офиси, 24-часово дежурни/аварийни автомобили с техници, ситуирани в следните точки на Р България – гр.София, гр.Смолян, гр.Бургас, гр.Враца и гр.Благоевград.

Мисия

Фирма „БЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, чрез своите офиси и екипи работи с покритие на цялата територия на Република България

Непрекъснатият Ни стремеж е да удовлетворим и най-специфичните желания и изисквания на КЛИЕНТА, да предлагаме високотехнологични решения и концепции, да поддържаме постоянна информираност за промяната в състоянието на охранителните системи на обектите Ви, желанието ни е дa  запазим добрия дух на партньорство и разбирателство с КЛИЕНТА.

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

АБОНАМЕНТНА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА И 24 ЧАСОВА РЕАКЦИЯ ПРИ ВЪЗНИКНАЛ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ, свързан с Техническите Системи за Сигурност на Наш клиент – сключил с Нас Договор за абонаментна техническа поддръжка:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ